Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden
Deze webwinkel Lederdirect.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 20088375
Het BTW-identificatienummer is NL001775658B95
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen in deze webwinkel van Lederdirect.nl zoals vermeld op en in de web shop en op alle met Lederdirect.nl  overeenkomsten.

1.2
Naast de Algemene Voorwaarden kunnen de Algemene Voorwaarden van RGS, of overige Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van RGS Automotive BV of overige Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van RGS Automotive BV boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

1.3
Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4
Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lederdirect.nl  is ingestemd.

1.5
Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling, van welke aard dan ook, met Lederdirect.nl  is aangegaan of zal aangaan.

1.6
Door het gebruik van de internetsite van Lederdirect.nl  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7
Lederdirect.nl  is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2.Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
2.1
Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Lederdirect.nl  is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 (tien) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4
Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- in het geval dat door Lederdirect.nl  een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Lederdirect.nl  retour ontvangen zijn
- de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Lederdirect.nl  via elektronische weg verzonden en door Lederdirect.nl  ontvangen.

2.5
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Lederdirect.nl  herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Lederdirect.nl  dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6
De klant en Lederdirect.nl  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Lederdirect.nl  gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7
De klant kan op ieder moment de aangegane overeenkomst (vroegtijdig) ontbinden. De klant dient hiervoor een email te sturen naar Lederdirect.nl   met daarin tenminste het bestelnummer en de naam waaronder de overeenkomst is aangegaan. Lederdirect.nl  zal in dat geval de overeenkomst annuleren en de klant daarvan een bevestigings-email sturen. Voor vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst zal Lederdirect.nl  de klant géén kosten in rekening brengen.

Artikel 3. Prijzen
3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Mocht de klant bij levering niet thuis zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In het eerste geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

3.2
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en kunnen niet worden geruild of retour worden gezonden. Tevens zijn uitloop producten (producten die worden opgeruimd omdat deze uit het assortiment gaan) niet te ruilen of retour te zenden.

3.3
De klant is de prijs verschuldigd die Lederdirect.nl   in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lederdirect.nl  worden gecorrigeerd.

3.4
Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lederdirect.nl  .

Artikel 4. Betaling
4.1
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL en overschrijving via bank
- Contante betaling bij zelf afhalen, na ontvangst van elektronische bevestiging van afspraak van Lederdirect.nl  . Er zijn dan geen verzendkosten verschuldigd.

4.2
Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Lederdirect.nl  heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3
In geval van niet-tijdige betaling is Lederdirect.nl  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1
Na bestelling vindt er zo snel mogelijk bevestiging via e-mail plaats aan de klant.

5.2
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Aangezien de meeste producten op maat worden gefabriceerd is de levertijd altijd in overleg, genoemde levertijden zijn altijd indicatief en onder voorbehoud. 


5.3
Bij een levertijd langer dan drie weken neemt Lederdirect.nl  hierover contact op met de klant. Lederdirect.nl  kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.4
Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit automatisch worden aangegeven door de webwinkel, door de vermelding "backorder". Lederdirect.nl  streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

5.5
Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

5.6
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6. Retourneren ,ruilen en annuleren
6.1
U hebt het recht door Lederdirect.nl  geleverde losse artikelen binnen zeven werkdagen na ontvangst te retourneren, inclusief alle accessoires en documenten, in originele verpakkingen en ongeopend, onder toezending van de originele betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Producten die op maat zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. Indien bestelling van een maatwerkproduct wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling als schadevergoeding in rekening gebracht.


6.2
Retourzending zijn alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van Lederdirect.nl  en met het door Lederdirect.nl gegeven RMA nummer. Producten geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van Lederdirect.nl worden niet geaccepteerd.

6.3
De klant kan binnen zeven (7) dagen na levering een artikel dat defect is retourneren. Het artikel zal op dat moment onder de garantie vallen. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Lederdirect.nl . 

6.4
Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Lederdirect.nl  is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lederdirect.nl . Lederdirect.nl   is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2
Indien Lederdirect.nl  , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3
Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
begrepen reparaties die niet met toestemming van Lederdirect.nl   zijn verricht;
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

7.4
De klant is verplicht Lederdirect.nl   te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Lederdirect.nl  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

7.5
Het is mogelijk dat Lederdirect.nl  op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lederdirect.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8. Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Lederdirect.nl  niet verplicht haar verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Lederdirect.nl   of andere haar leveranciers.

9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lederdirect.nl  , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1
Lederdirect.nl  zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2
De klant kan de aan Lederdirect.nl  verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

10.3
Lederdirect.nl  neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Lederdirect.nl  is gevestigd bevoegd, tenzij Lederdirect.nl  voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Artikel 12. Diversen
12.1
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan:

Lederdirect.nl , Smederijstraat 7A, 5111 PT Baarle-Nassau of naar het e-mailadres info@lederdirect.nl

12.2
De Webwinkel is 24 uur per dag geopend, 7 dagen in de week, de bestellingen worden overdag behandeld op werkdagen volgens onze openingstijden van 9.00 tot 16:00 uur.

12.3
Lederdirect.nl  streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.

Lederdirect.nl  behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden, alsmede de voorwaarden van RGS Automotive BV, accepteert.